Rady pro reklamace a vrácení zboží

Obchodní podmínky » Rady pro reklamace a vrácení zboží

Vítejte na stránce která Vás informuje o Vašich zákonných právech.

 

Na této stránce naleznete :

Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů

a Reklamační list pro reklamaci zboží 

 

1.Volba - Odstoupení od smlouvy do 14 dnů-když zboží nechci.

2.Volba - Reklamace na zboží-reklamační řád-když se zboží porouchalo

3.Volba - Ustanovení pro rezervace zboží osobní odběr 

 

Upozornění pro majitele stránek, eshopů a jiných médií či provozovatelů jakýchkoliv stránek, tiskovin atd. 

Kopírování textu s celého webu bez našeho souhlasu je trestné a proti tomuto jednání bude právně postupováno jako nekalosoutěžního jednání dle § 44 obchodního zákoníku.Stránky jsou proti kopírování monitorovány.

 

1.Volba-Odstoupení od smlouvy do 14 dnů § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

 

Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Informace při nákupu na IČO.

 • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete nebo zboží bylo nakoupeno v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Zboží si může kupující vyzkoušet a vrátit ho takto : 

viz zákon § 1829 odst. 1

Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. 

Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. 

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno.

Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. 

Tyto náklady Vám zašleme emailem částku – budete informováni.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Zboží proto vracejte čisté, kompletní a nepoškozené včetně příslušenství aby Vám mohla být vrácena kompletní částka za Vaše zboží a náklady.

 

Zboží nám v žádném případě nezasílejte na dobírku - dobírky nepřebíráme na uvedené adrese ani ze zákona nejsme povinni přebírat dobírky.

 

Upozornění pro zákazníky v Praze - zboží nám nezasílejte budete kontaktováni naším pracovníkem a náš pracovník vám osobně vrátí peníze a celou záležitost s Vámi vyřeší.

 

Peníze Vám budou vráceny výhradně na Váš účet dle Zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví, 

Složenkou na poštu nebo jiný způsob vracení peněz nelze po nás vyžadovat.

Veškeré instrukce najdete ve formuláři, který Vám zašleme emailem..

 

Naše povinnost poučení spotřebitele dle zákona § 1829

Poučení Citace dle zákona § 1837

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud nakoupím zboží na firmu pro svou podnikatelskou činnost :

 • Ze zákona právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firmy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami. 

Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení nového zákona § 1829 kontaktujte nás naše právní oddělení je Vám k dispozici.

Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele žádat o veškeré zákonné informace.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej přiložen v balíčku k nám v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Okopírujte tento list, ten vyplníte a zašlete spolu s balíčkem zboží k nám.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

Datum objednání zboží:

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: 

 

Číslo prodejního dokladu : 

 

Číslo objednávky : 

 

Cena která má být vrácena : (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet 

číslo:................................................ /………………………………

 

Upozornění peníze vracíme pouze na účet- Ne poštovní složenkou.

 

Datum ……………………………………………

 

Podpis zákazníka…………………………………

Dále Vás při vrácení zboží žádáme o vrácení danového dokladu, abychom mohli provést storno dle Zákon č. 235/2004 Sb o účetnictví.

Doklad přiložte do balíčku který nám budete zasílat.

Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou kde Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č.balíčku.

 

Adresa pro zaslání zboží k nám.

Shopping net Praha s.r.o

Strojírenská 47

Praha 5, 15521

☎ 731442403 nebo 774312227

 

 

2.Volba-Reklamace zboží a reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Prodejce je povinen od 1.1 2014 informovat spotřebitele o postupu jak reklamovat zboží.

Zakoupili jste u nás zboží, a po nějaké době přestalo pracovat k Vaší spokojenosti?

Jak tedy postupovat v tomto případě, když chcete, reklamovat zboží  zakoupené v našem internetovém obchodě?

Vaši reklamaci vyřešíme v nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon.

 

Jak tedy reklamovat?

 

Výrobek můžete zanést nebo zaslat na naši uvedenou adresu.

V  Praze máme určeného pracovníka, který zboží od Vás vyzvedne

Prostřednictvím elektronické pošty Vám zašleme reklamační list na Vaši elektronickou adresu.

 

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

 

Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo zboží vyměnit za nový nebo jiný výrobek. 

Reklamované zboží se stává zbožím s neodstranitelnou závadou i tehdy, uplyne-li 30 dní od data, kdy byla reklamace doručena do sídla firmy (prodávajícího). 

V takovém případě máte stejná práva výměny zboží nebo vrácení peněz.

 

Naše služba  : Pro kupující v Praze je určen náš pracovník, který s Vámi Váši reklamaci či jiný problém vyřeší.

 

Zboží  nám kupující v Praze nebude zasílat, reklamaci s ním vyřeší náš pracovník.

Jak mám poslat nebo Vám dodat reklamované zboží ?

Zboží k reklamaci zasílejte čisté a kompletní včetně příslušenství.

Pokud bude přijato zboží neočištěné bude reklamace zamítnuta.

Vyplníte přiložený formulář  + instrukce ve formuláři

Zašlete nám zboží dle instrukcí a adresy ve formuláři

 

Na co se záruka nevztahuje a kdy mi bude reklamace zamítnuta ?

Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku viz.citace zákona.

Poruchy způsobené vyšší mocí.

 

Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).

Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.

Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.

Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení.

Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).

Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího), nebo v Praze našemu pracovníkovi.

Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.

Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.

Pokud výrobek bude používán v rozporu s naším návodem uveřejněným zde na našich stránkách.

 

Poučení dle zákona

 

Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami.

Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení zákona, kontaktujte nás naše právní oddělení je Vám k dispozici.

Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele žádat o veškeré zákonné informace.

 

 

Reklamační list

Okopírujte a vyplnte a zašlete spolu s balíčkem zboží k nám.

Dodavatel: Shopping net Praha s.r.o

Strojírenská 47

Praha 5, 15521

☎ 731442403 nebo 774312227

Reklamující: 

Jméno: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Číslo prodejního dokladu:                    

Datum prodeje: 

Číslo objednávky: 

 

Označení reklamovaného zboží: 

Výrobní číslo:                                                         

Sériové číslo: 

Detailní  popis závady zboží: 

 

Obsah balení při předání když Vám bylo doručeno   :   

Upozornění :  Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní očištěné a včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Jaký preferujete způsob vyřízení reklamace: 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY v PRAZE

Zboží nezasílejte na výše uvedenou adresu, v případě že jste bydlištěm v Praze zboží od Vás převezme osobně náš určený pracovník..

Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou kde Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č.balíčku.

................................................................ Datum a podpis reklamujícího

 

Adresa pro zaslání zboží k nám.

Shopping net Praha s.r.o

Strojírenská 47

Praha 5, 15521

☎ 731442403 nebo 774312227

 

Mimosoudní řešení reklamace.


 • Dle zákona vstupuje platnost dne 1.2 2016 možnost mimosoudního řešení.
 • V případě že nejste spokojeni s vyřízením reklamace máte právo řešit reklamaci mimosoudně.
 • Dozor nad mimosoudním řešením má na starosti Česká obchodní inspekce.
 • Podrobné informace o zahajení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách zde.

 

Neuznaná reklamace postup :

 

DLE § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je spotřebitel/reklamující/ upozorněn. Paragraf 2609 odst.1 a odst.2 občanského zákoníku. Kupující má povinnost si po uplynutí reklamační lhůty zboží z reklamace vyzvednout do 30 dnů.. Prodejce oznámí na email spotřebitele neuznání reklamace. Spotřebitel bude vyzván k vyzvednutí zboží osobně nebo mu zboží bude zasláno na jeho adresu. Při volbě zaslání na jeho adresu bude spotřebiteli zaslána faktura ve výši 70 kč za náklady poštovného. Pokud spotřebitel do 30 dnů od oznámení, zboží nevyzvedne nebo neuhradí výše uvedenou částku za poštovné na náš účet, dalším dnem započne započítávání skladného ve výši 15 kč/den. Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné. V případě, že částka převýší aktuální prodejní cenu zboží je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Upozornění spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele § 13 zákona č. 634/1992 Sb.

Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a spotřebitelem, může se spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů čoi nebo příslušný soud. Informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

 

3.Volba - Ustanovení pro rezervace zboží osobní odběr 

Ustanovení pro rezervace zboží a následné převzetí zboží osobně.

 • Rezervace zboží Praha-Osobní odběr zaplatím hotově 
 • Zboží si můžete jak na internetových stránkách tak ústně po telefonu 
 • nezávazně rezervovat na dobu 7 dnů.
 • Po dobu 7 dnů bude pro Vás zboží rezervováno a garantována cena.
 • Kupní smlouva se pak uzavírá až při koupi zboží.
 • Pokud o zboží nebudete mít zájem bude zboží a nezávazná objednávka po 7 dnech stornována.
 • Při nezávazné rezervaci Vám zboží dovezeme a Vy se rozhodnete až při koupi, že zboží zakoupíte, nebo ho odmítnete.
 • Zboží Vám bude předvedeno a budou Vám zodpovězeny veškeré dotazy k zboží.
 • V případě, že prostřednictvím internetu se neuzavírá kupní smlouva, ale je pouze nezávazná rezervace zboží, na jejímž základě zákazník kupuje zboží přímo, osobně od prodejce nemá nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ani na vrácení peněz. 

 

Pokud tyto ustanovení odporují v některých bodech/např.změnou zákona/ 

platí nadřazené právní předpisy a ustanovení  je neplatné. 

Tyto ustanovení platí pro Českou republiku.